IINKCUKACHA ZE-COVID-19 Jonga izixhobo zakutshanje zokukunceda wenze ngoku kwaye ucwangcise kwangaphambili.

Izixhobo zokubuyisela kwimo yesiqhelo kunye necebo